Modele baz danych prezentacja

By Dave Sanasack, on Feb, 16 2019

5 modèle relacyjny Tabele – zbiory rekordów. Powiązania Miedzy rekordami przez wartości clé obcy – clé Główny. 1 MODELE Baz danych-spojrzenie na poziom fizyczny 3 modèle sieciowy Oprócz wskazanych powiązań, powiązania OD rekordów podrzle nych do nadrzĩnych (czyli OD pracowników do departamentów i stanowisk). 20 etapy Projektowania relacyjnej bazy danychetap 4-przypisanie Polom jednoznacznych wartości w KAŻDYM rekordzie aby programme bazy danych mógł powiązać informacje przechowywane w diffĂŠrents tabelach, Każda Tabela w bazie danych Musi zawierać pôle lub zbiór Pól, które odpowiedzieć określają Każdy Rekord. Takie Pole lub zbiór Pól nazywany jest avec podstawowym. Klucz podstawowy (clé primaire) – jedno lub więcej Pól, których wartości w sposób jednoznaczny identyfikują Dany Rekord w tabeli. Klucz podstawowy nie może być Pusty (NULL) je zawsze Musi mieć indeks Unikatowy 8 Trzy poziomy schematu bazy danych w SZBDlogiczny (koncepcyjny)-opisuje przechowywane Dane w kategoriach modelu danych SZBD, NP. w modelu relacyjnym jest à zbiór Tabel tworzących bazę danych. Na tym poziomie są definiowane niektóre Zawiera używane na innych poziomach Jak NP.

Perspektywy, indeksy. fizyczny-opisuje Jak Dane (w modelu relacyjnym Tabele) są zapisywane na dysku i Jak są implementowane indeksy. zewnętrzny-opisuje sposób użycia bazy danych przez aplikację, końcowego użytkownika – NP. w modelu relacyjnym za POMOCA perspektyw-wirtualnych Tabel zamiast rzeczywistych. 16 inne Zawiera zapytanie-à obiekt bazy danych, qui czerpie informacje z jednej lub wielu Tabel Bądź innych zapytań. Formularz-obiekt systemu zarządzania bazą danych, qui Umożliwia w przystępny sposób przeglądanie, wprowadzanie, danych Usuwanie. Raporty-służy głównie do wydruku Informacji. Umożliwiają automatyczne grupowanie Podsumowanie danych. Makra-à Zawiera automatyzujące pewne Funkcje zarządzania bazą danych moduł-dotarcie Umożliwia do specjalnych Struktur przechowujących kod programu.

17 etapy Projektowania relacyjnej bazy danychetap 1 – określenie celu, jakiemu ma SLUZYC baza danych: JAKICH Informacji ma dostarczyć baza danych jakie zagadnienia Bà ą analizowane w bazie (Tabele) jakie informacje mają rozdziałów Każde zagadnienie (Pola w tabelach) konsultacja z przyszłymi użytkownikami bazy danych naszkicować wzory raportów, które powinna wytwarzać zgromadzić Formularze do wpisywania danych, które są używane Obecnie najważniejszym się z działaniem dobrze zaprojektowanych Baz danych, podobnych faire TEJ, która ma być utworzona język SQL (langage de requête structurée) DDL (langage de définition de données) 22 Etapy Projektowania relacyjnej bazy danychEtap 6-wprowadzenie danych i utworzenie innych obiektów bazy danych Zakończenie etapu projektowego: Sprawdzenie projektu i wykrycie ewentualnych usterek po mieliśmy etapu projektowego należy: utworzyć bazę danych i Tabele wprowadzić Dane do bazy utworzyć potrzebne Formularze, strony dostępu do danych, scripts i moduły 7 Zalety szbd Administracja danymi – Dane używane przez diffĂŠrents użytkowników są centralnie administrtrowane: dopasowanie reprezentacji danych w celu zminimalizowania redonancji ich zapisu dopasowanie struktury przechowywania danych na dysku w celu przyśpieszenia wyszukiwania danych.